3 beautiful melodiesby Paradis, Maria Theresia von