Da eben seinen Lauf volbrachtby Paradis, Maria Theresia von