Samson And The Gates Of Gazaby Maconchy, Elizabeth