coronAtion V: Spraying Sounds of Hopeby Neuwirth, Olga